chat voice 100% amazigh

marhaban biljami3 ziwarina natamana lakom almot3a walfa2ida ma3ana tanmirt bahra irghan amdin 3zanin  tahyati said stogue x-stogue-x